Vedtægter for Ghana Biblioteksvenner

Vedtægter for Foreningen Ghana Biblioteksvenner

§ 1

Navn

Foreningens navn er GHANA BIBLIOTEKSVENNER

§ 2

Formål

Foreningens formål er at udvikle biblioteker i Ghana i samarbejde med lokale, for derigennem at støtte børn, unge og voksne i deres uddannelse og dermed medvirke til højnelse af levestandarden for befolkningen.

§ 3

Virke

Foreningen bidrager med biblioteksfaglig og organisatorisk viden og erfaring samt koordinerer medlemsaktiviteter i Danmark og Nordghana.

Stk. 2 Foreningen er selvstændig og ikke tilknyttet politiske eller religiøse organisationer.

Stk. 3 Foreningen kan samarbejde med andre foreninger med henblik på at virkeliggøre sit formål.

§ 4

Medlemsforhold

Enhver der accepterer foreningens formål kan blive medlem af foreningen. I foreningen optages personlige medlemmer samt kollektive medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan oprette andre medlemskaber.

Stk. 3. Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent til foreningen.

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse eller ved manglende indbetaling af kontingent.

§ 5

Midler

Foreningens midler udgøres af medlemmernes kontingent, gavebidrag samt tilskud.

§ 6

Tegningsret

Foreningen tegnes af to af følgende tre: Formanden, næstformanden og kassereren.

Stk. 2. Formanden kan i forbindelse med den daglige drift tegne foreningen alene.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§7

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen marts måned.

Stk. 2 Adgang til generalforsamlingen har personlige samt kollektive medlemmer af foreningen.

Stk. 3 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Kollektive medlemmer har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

a. Valg af dirigent.

b. Valg af referent.

c. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

d. Godkendelse af årsregnskab.

e. Godkendelse af aktivitetsplan.

d. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

e. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. 

f. Valg af 2 suppleanter.

g. Valg af 2 revisorer for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.

h. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

i. Eventuelt.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden senest to uger forud for generalforsamlingen.

Stk. 7 Almindelige afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 8 Der udfærdiges referat, som underskrives af referenten og dirigenten.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det over for bestyrelsen.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden senest 2 uger forud for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9

Medlemsmøde

Medlemmer af foreningen kan indkalde til medlemsmøder. Såfremt et medlemsmøde afføder et forslag med betydning for foreningens virke, skal forslaget indstilles til bestyrelsen.

§ 10

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet udarbejdes af kasseren.

§ 11

Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan ske på generalforsamlingen, hvis forslag herom er stillet skriftligt til formanden senest tre uger forinden. Vedtægtsændringer kræver tillige et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12

Ophævelse af foreningen

Ophævelse kan kun ske på en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ophævelsen.

Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage og højst to måneder efter forelægges en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med simpelt flertal.

Stk. 2 Ved ophævelse tilfalder foreningens eventuelle midler efter generalforsamlingens bestemmelse en anden forening, som er hjemmehørende her i landet og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Jelling den 7. maj 2017

Dirigent                                                                                                    Referent

____________________                                                                  ______________________

Britta Bitsch                                                                                            Jim Højberg