Generalforsamling 2023

Ghana Biblioteksvenner

Generalforsamling 19.marts 2023

Referat:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Godkendelse af aktivitetsplan
 6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.

På valg er

Katia Ben Semmane – genopstiller

Jørn Pedersen – genopstiller

Susanne Heisig – genopstiller ikke

 • Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Lone Schrøder

Jim Højberg

 • Valg af 2 revisorer for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år
 • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
 • Eventuelt
 1. Ulrik Hauger blev valgt til rollen som dirigent
 • Lone Schrøder, referent
 • Bestyrelsens beretning

Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder. Foreningen har 50 medlemmer. Foreningen har modtaget 300.000 kr fra CISU til et 2årigt projekt. Der kan blive råd til to rejser til Ghana, det besluttes når der diskuteres budget. Britta og Jim var i Dalun i sommer hvor de holdt møde med bestyrelsen dér.

Positiv historie: nogle af børnene blev bedt om at læse højt i radioen, et program hvor andre børn kunne ringe ind og stille spørgsmål.  “Hold Jelling ren” blev en festlig dag med skolen i Dalun der også samlede skrald samme dag – de mødtes derefter virtuelt, dvs on-line.  En god idé at gentage. 

Napari og Ayisha er i gang med en bacheloruddannelse i biblioteksvirksomhed on-line, hvor de mødes fysisk en gang om måneden.

Den skriftlige beretning udsendes til medlemmerne og lægges på foreningens informationer på CISU’s hjemmeside.

 • Årsregnskab: overskud 18.750.-
 • Aktivitetsplan: der planlægges to store læsefestivaller, friskole samarbejde.

Jim og Britta regner med en rejse til Dalun i efterårsferien.

7 computere er modtaget som donation fra Dansk Blindesamfund.

Der er brug for mere synlighed i Danmark, bl.a. for at få flere medlemmer.

Festligt arrangement med spisning, musik, film, dans og diverse aktiviteter i Vejle i samarbejde med Ghana Venskab d. 25. marts.

Der er mulighed for at søge om 30 – 30.000 kr. til oplysningsarbejde v. CISU.

Der er også mulighed for at dele en stand med CISU på Kulturmødet på Mors i 3 timer gratis.

 • Budget og kontingent

Der har ikke været tid til at sammensætte et budget for dette år, men det vil ske på næste bestyrelsesmøde.   Kontingentet fastholdes

 • Valg til Bestyrelsen:

Katia Ben Semmane – genvalgt

Jørn Pedersen – genvalgt

Sus Hviid

 • Suppleanterne fortsætter
 • Ulrik Hauger og Signe Grønvald fortsætter som revisorer.
 1. Ingen indkomne forslag
 1. Evt. Susanne Heisig der er afgående kasserer fik klapsalver og gaver i form af nogle flasker vin.